Bilgi Toplumu Hizmetleri

 1. VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ

  İşbu veri işleme sözleşmesi (“Sözleşme”),

  kendi ve İştirak’leri (aşağıda tanımlandığı şekliyle) adına hareket eden ve ticari merkezi “Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi NO:37/4 KAĞITHANE/İSTANBUL”adresinde bulunanKuryem Teknoloji A.Ş.(“Veri Sorumlusu”)  ile Veri Sorumlusu ile kurye aracılık hizmetleri kapsamında hukuki ve ticari bir ilişki (“İş İlişkisi”) tesis etmek niyetinde olan ilgili kullanıcı (“Veri İşleyen”) arasında akdedilmiştir.

  İşbu Sözleşme,Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen arasında İş İlişkisi kurulabilmesi için akdedilen Kuryem Üyelik Sözleşmesi’nin (“Asıl Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir.

  İşbu Sözleşme’de Veri Sorumlusuve Veri İşleyen ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktırlar.

  1. Tanımlar

  İşbu Sözleşme’de kullanılan terimler, aşağıda kendilerine atfedilen anlamı taşıyacaktırlar:

  Alt İşleyici”Veri İşleyen tarafından görevlendirilen veya Veri İşleyen’in herhangi başka bir alt işleyicisi tarafından görevlendirilen ve fakat her hâlükârda Veri Sorumlusu’nun talimatlarına uygun olarak veri işleyen kişiyi ifade etmektedir.

  Asıl Sözleşme” Veri Sorumlusu ile Veri İşleyenarasında İş İlişkisi’nin kurulması için akdedilentarihinde akdedilmiş Üyelik Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

  İşlemek” işbu terime Kanun’daatfedilen anlamı ifade etmektedir ve “işleme”, “işlerse”, “işlendiğinde”ve benzer ifadeler de aynı şekilde yorumlanacaktır.

  “İştirak” Taraflardan herhangi birinin tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak sahipliğinde veya kontrolünde bulunan bir kuruluşu ifade etmektedir.

  “Kanun” veya“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nuifade etmektedir.

  “Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade etmektedir.

  “Taraf” veya “Taraflar” işbu terimlere işbu Sözleşme’nin giriş bölümündeatfedilen anlamları ifade etmektedirler.

  Veri Sorumlusu”, “Veri İşleyen”, “İlgili Kişi” ve “Kişisel Veri” işbu terimlere Kanun’da atfedilen anlamları ifade etmektedirler.

  “Veri Vakası” aşağıda sayılan anlamların birini veya tümünü ifade etmektedir:

  (i)                   Kişisel Veri’nin arızi ve/veya hukuka aykırı bir şekilde yok edilmesi veya kaybedilmesi;

  (ii)                  Kişisel Veri’nin yetkisiz ve/veya hukuka aykırı bir şekilde toplanması, kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, ortadan kaldırılması, ifşa edilmesi veya erişilmesi veya bunlara benzer risklerve;

  (iii)                 KVKK’da düzenlenmiş diğer tüm hukuka aykırı işleme yöntemleri ve ihlal teşkil edecek durumlar.

  1. Kişisel Veri’nin İşlenmesi

  2.1        Kapsam. İşbu Sözleşme,Veri Sorumlusu’nunAsıl Sözleşme kapsamında belirlediği amaç ve vasıtalaruyarınca Veri İşleyen’in edindiği üçüncü kişilere ait Kişisel Veri’ninVeri İşleyentarafından işlenmesi halinde uygulanır.  Taraflar, işbu Sözleşme’nin amacına uygun olarak, Veri Sorumlusu’nun söz konusu Kişisel Veri’ler nezdinde KVKK’da tanımlandığı şekliyle Veri Sorumlusu olduğunu ve Veri İşleyen’in söz konusu veriler nezdinde KVKK’da tanımlandığı şekliyle Veri İşleyen olduğunu kabul etmektedirler.

  2.2        Talimatlar. Veri İşleyen,Kişisel Veri’yi Veri Sorumlusu adına, KVKKdahil fakat bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir mevzuata, Veri Sorumlusu’nuntalimatlarına ve işbu Sözleşme’ye tamamen uygun bir şekilde işleyecektir. İşbu Sözleşme ve Asıl SözleşmeVeri Sorumlusu’nunVeri İşleyen’e ön talimatlarını içermektedir. İşbu Sözleşme kapsamı dışındaki herhangi bir işleme, Taraflar’ın mutabakatına tabidir. Veri İşleyen, ne sebeple olursa olsun mevzuata, Veri Sorumlusu’nun talimatlarına veya işbu Sözleşme ve/veya Asıl Sözleşme’ye uygunluk sağlayamadığı ve/veya sağlayamayacağı takdirde, Veri Sorumlusu’nu bu hususa ilişkin derhal bilgilendirecektir. Böyle bir durumda Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun Kişisel Veri aktarımını askıya alma ve/veya işbu Sözleşme’yi ve/veya Asıl Sözleşme’yi feshetme hakkını haiz olduğunu peşinen kabul etmektedir.

   

  2.3        Kişisel Veri’nin İşlenme Amacı ve/veya Süresi. Veri İşleyen, Kişisel Veri’yi işlerken, işbu Kişisel Veri’yi her zamanKVKK’ya ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak veVeri Sorumlusu’nun bu husustaki talimatları doğrultusunda, işleme amacının gerektirdiği ölçüde işleyecektir ve işlemeyi gereken azami süre ile kısıtlı tutacaktır. Kişisel Veri’yi işleme amacının ortadan kalkması durumunda ve/veya Kişisel Veri’yi işleme süresinin dolması durumunda Veri İşleyen, Kişisel Veri’yitüm kopyaları ve yedekleri ile birlikteVeri Sorumlusu’nuntalimatı üzerine veya resen, KVKK’da öngörüldüğü şekilde derhal silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir ve Alt İşleyici’lerin de söz konusu Kişisel Veri’yi silmeleri, yok etmeleri veya anonim hale getirmeleri adına gerekli tüm adımları atacaktır. Bu bağlamda Veri İşleyen, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen periyodik imha yükümlülüğü çerçevesinde, kendisi tarafından belirlenmiş aralıklarla, Kişisel Veri’nin işlenme amacının ortadan kalkıp kalkmadığını ve/veya işleme süresinin dolup dolmadığını düzenli olarak kontrol edeceğini taahhüt etmektedir. Veri İşleyen’in veya Alt İşleyici’nin işbu maddede belirtilen yükümlülüklerini mevzuat uyarınca yerine getirmesinde herhangi bir engel olması durumunda Veri İşleyen veya Alt İşleyici, Kişisel Veri’yi işleme faaliyetlerini derhal durduracağını ve Kişisel Veri’nin gizliliğini ve güvenliğini temin etmek adına gerekli tüm teknik, kurumsal ve idari tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  2.4        Kişisel Veri’nin Paylaşım Şekli.Kişisel Veri, Veri İşleyen tarafından fiziksel ortamda ve/veya e-posta, sunucu (server), bulut (cloud) ortamları da dahil fakat bununla sınırlı kalmaksızın elektronik ortamda paylaşılabilecektir.

  1. Alt İşleyici’ler

   

  3.1        Veri İşleyen bir Alt İşleyici atamak istediği takdirde, aşağıda sayılanlara uymak zorundadırlar:

   

  (i)        yenialt işleyici hakkında uygun hukuki inceleme gerçekleştirecektir ve belgeleyecektir;

  (ii)      yeni alt işleyiciye Kişisel Veri’ye erişim hakkı vermeden en az otuz (30) gün önce yazılı bir bildirim vasıtasıyla yenialt işleyicinin detaylarını, Kişisel Veri’ye ilişkin faaliyetlerini ve gerçekleştirilen hukuki inceleme kapsamında elde edilen tüm esaslı bulguları Veri Sorumlusu’na sağlayacaktır;

  (iii)     Veri Sorumlusu’nunyeni alt işleyiciye onay vermesi durumda yeni alt işleyici ile akdedilmiş ve asgari olarak ilgili yenialt işleyicinin, Veri İşleyen’in işbu Sözleşme’den, Asıl Sözleşme’den ve KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri ve sorumluluklarına uyum sağlaması adına gerekli hükümleri içerecek olan Kişisel Veri’nin korunmasına ilişkin anlaşmayıVeri Sorumlusu’na sağlayacaktır;

   

  (iv)     Veri Sorumlusu’nun, verilerin korunmasına ilişkin makul ölçüdeki endişelerinden dolayı onay vermemesi durumunda, Veri SorumlusuVeri İşleyen’e reddini bildirecek olup işbu bildirimde verilerin korunmasına ilişkin endişelerini ayrıntıları ile belirtecektir. Bu durumda Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nu tatmin edecek bir çözüm bulmadan önce, Veri Sorumlusu’ndanaldığı Kişisel Veri’nin söz konusu yeni alt işleyici tarafından işlenmesine izin vermeyecektir.

   

  Şüpheye mahal vermemek adına; yeni bir alt işleyici, ancak Veri Sorumlusu tarafından işbu madde 3’e göre onaylandığı takdirde Kişisel Veri’leri işlemeye yetkilendirilmiş sayılacakolup ancak o noktadan sonra işbu Sözleşme kapsamında “Alt İşleyici” sıfatını haiz olacaktır.

   

  3.2        Alt İşleyici’lerBakımından Yükümlülükler. Veri Sorumlusu herhangi bir Alt İşleyici’yiVeri İşleyen’inİştirak’leri dahil) işbu madde3’te belirtildiği şekilde yetkilendirdiği takdirde:

   

  (i)        Veri İşleyen Alt İşleyici’nin Kişisel Veri’ye erişimini, Veri İşleyen’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına gerekli olanla sınırlayacaktır ve Alt İşleyici’lerin Kişisel Veri’ye herhangi farklı bir sebepten dolayı erişimi yasaklanacaktır;

  (ii)      Veri İşleyen tüm Alt İşleyici’lere yazılı bir şekilde ve en az işbu Sözleşme’nin, Asıl Sözleşme’nin veKVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir tüm mevzuathükümleri kadar koruyucu olan sözleşmesel yükümlülükler getirecektir.

   

  (iii)     Veri İşleyen, işbu Sözleşme, Asıl Sözleşme ve KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın uygulanabilir tüm mevzuat hükümleri kapsamında Veri İşleyen için getirilen tüm yükümlülüklerin, Alt İşleyici tarafından da yerine getirilmesini sağlayacak, işbu sayılanlara aykırı davranılması halinde ortaya çıkacak tüm zararlardan tamamen sorumlu olacak ve işbu zararları Veri Sorumlusu’nun ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.

  1. Veri İşleyen’inDiğer Yükümlülükleri

   

  4.1        Veri İşleyen’inÜstlendiği Güvenlik Tedbirleri. Veri İşleyen, Kişisel Veri’yi Veri Vakası’na karşı korumak adına uygun tüm teknik, kurumsal ve idari güvenlik tedbirlerini yerine getireceğini ve bunları idame ettireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Söz konusu tedbirler, Kişisel Veri’nin yeterli bir şekilde korunması için KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, asgari olarak uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca öngörülen ve genel olarak geçerli kabul edilen korumayı sağlayacaktır.

  4.2        Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyen’e erişim yetkisi tanınan her türlü yazılımda, veri tabanında ve sistemde yer alan Kişisel Veri’lerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin engellenmesinden, Kişisel Veri’lerehukuka aykırı şekilde erişilmesinin engellenmesinden ve Kişisel Veri’lerinhukuka uygun muhafaza edilmesinden tamamen sorumlu olacak ve işbu hükümde sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri alacaktır.Veri İşleyen, Alt İşleyici’nin de bu hüküm kapsamında sayılan ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almasını sağlanmasından sorumlu olacaktır.

   

  4.3        Veri Vakası Bildirimi

   

        Veri İşleyen,

   

  (i)        İşbu Sözleşme kapsamında elde edilmiş ve işlenecek olan her türlü Kişisel Veri’nin, söz konusu Kişisel Veri’yi işlemeye başlamadan önce, güvenliğini ve gizliliğini temin etmek adına elinden gelen en iyi çabayı göstereceğine ve işbu Sözleşme kapsamında elde edilmiş ve işlenecek olan herhangi bir Kişisel Veri’ye ilişkin olarak bir Veri Vakası ile karşılaşmamak adına uygun tüm teknik, kurumsal ve idari tedbirleri gerçekleştireceğini ve idame ettireceğini;

  (ii)      sunulan hizmet kapsamında işlediği herhangi bir Kişisel Veri’yi etkileyen bir Veri Vakası’ndan haberdar olduğu takdirde Veri Sorumlusu’nuderhal yazılı olarak:

  a)        Veri Vakası’nın niteliği ve eğer mümkün ise söz konusu Veri Vakası’ndan etkilenen Veri Sahibi kategorileri ve sayısı hakkında,
  b)       Veri Vakası’ndan etkilenen (veya etkilenebilecek olan) Kişisel Veri’ler ile söz konusu Kişisel Veri’lerin tahmini sayısı hakkında,
  c)        Veri Vakası’nın Kişisel Veri’ler ile Veri Sahibi kişiler üzerindeki kesinleşmiş ve tahmini neticeleri hakkında,
  d)       Kişisel Veri’leri Veri Vakası’nın olumsuz etkilerinden korumak, Veri Vakası’nın olumsuz etkilerini kısıtlamak, azaltmak veya gidermek adına almış olduğu ve alacağı tüm tedbirler hakkında ve
  e)       Veri Sorumlusu’na yapmış olduğu Veri Vakası bildiriminin derhal akabinde sürekli olarak ulaşılabilir olacağı telefon numarası hakkında

  bilgilendireceğini;

  (iii)     söz konusu Veri Vakası’nınolumsuz etkilerininkısıtlanması, azaltılması veya giderilmesi adına ve söz konusu Veri Vakası’ndan kaynaklanan herhangi bir zararın en aza indirgenmesi adına derhal gerekli tüm adımları atacağını ve Alt İşleyici’nin de derhal gerekli tüm adımları atmasını sağlayacağını;

  (iv)     Veri Sorumlusu’nu, Veri Vakası’nınolumsuz etkilerini kısıtlamak, azaltmak veya gidermek adına attığı tüm adımların gidişatıyla alakalı olarak düzenli aralıklarla bilgilendireceğini ve Veri Sorumlusu’nun talebi üzerine gerekli tüm diğer bilgileride sağlayacağınıve iş birliği içerisinde hareket edeceğinive Alt İşleyici’nin de işbirliği içerisinde hareket etmesini sağlayacağını;

  (v)      Veri Sorumlusu’nu, Kişisel Veri’ye,Veri İşleyenveya İşleyicitarafından işlendiği sırada,bir iflas hali veya tasfiye durumu veya üçüncü taraflarca alınan benzer tedbirler sırasında el konulması veya el konulma tehdidinin bulunması halinde ivedi bir şekilde bilgilendireceğini;

  (vi)     Veri Sorumlusu’nunişbu Sözleşme kapsamında soru ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğini ve;

  (vii)   Kurul’un Kişisel Veri’nin işlenmesine dair kararlarına ve görüşlerine uyacağını

           kabul, beyan vetaahhüt etmektedir.

             

  4.4        Üçüncü Taraflara İfşa.Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nunyazılı izni olduğu durumlar  yasal olarak bağlayıcı bir işlem, talep veya emir (örneğin bir mahkeme celbi, tutuklama emri veya mahkeme kararı) kapsamında gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere, Kişisel Veri’yi hiçbir üçüncü tarafa (herhangi bir kamu kurumu veya mahkeme dahil) ifşa etmeyecek ve Altİşleyici’nin de ifşa etmemesini sağlayacaktır.Üçüncü bir taraf,Kişisel Veri’ye erişme veya Kişisel Veri’yi düzeltme talebinde bulunduğu takdirde Veri İşleyen ve Alt İşleyici, söz konusu talebi reddedecek, söz konusu üçüncü tarafı Kişisel Veri’ye ilişkin taleplerini Veri Sorumlusu’nayöneltmesi konusunda bilgilendirecek ve söz konusu üçüncü tarafa Veri Sorumlusu’nuniletişim bilgilerini sağlayacaktır. Veri İşleyen ve Alt İşleyici, Kişisel Veri’yi adli makam ve yasal otorite gibiüçüncü bir tarafa ifşa etmek zorunda kaldığı takdirde, erişime olanak sağlamadan önce Veri Sorumlusu’nu (Alt İşleyici aynı zamanda Veri İşleyen’i), Veri Sorumlusu’nunkoruyucu bir tedbir veya uygun çözüm bulmasına olanak sağlamak adına, işbu erişime ilişkin en kısa sürede bilgilendirecektir.  İşbu bildirim hukuken yasaklanmış olduğu takdirde, Veri İşleyen ve Alt İşleyici, Kişisel Veri’nin, usulsüz bir şekilde ifşa edilmesinden korumak adına,kendisine ait gizli bilgiler talep ediliyormuş gibi, makul tüm tedbirleri alacak ve Veri Sorumlusu’nuhukuki yasaklılık ortadan kalkarsa ve kalktığı takdirde, mümkün olan en kısa sürede derhal bilgilendirecektir.

   

  4.5        Veri İşleyen’inÇalışanları. Veri İşleyen, çalışanlarının yetkisiz bir şekilde Kişisel Veri’yi işlemesini engelleyecektir.Aynı doğrultuda Veri İşleyen, çalışan veya Alt İşleyici’yeherhangi bir yazılım, veri tabanı ve sistemlerde erişim sağlanması halinde, söz konusu erişimin yetki matrisini özen ve ihtimam dahilinde belirleyeceğini; erişim yetkisi tanınan kişiye özel ve gizli bir şifre belirleyeceğini; oluşabilecek tüm siber saldırılara karşı alınacaklar dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yazılımın, veri tabanının ve sistemin güvenli bir şekilde kullanımı için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Veri İşleyençalışanlarına ve Alt İşleyici’ye, gizliliğe, Kişisel Veri’nin korunmasına ve Kişisel Veri güvenliğine ilişkin ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere, uygun sözleşmesel yükümlülükler getirecektir.Bu minvalde Veri İşleyen, çalışanınınkişisel verilerin korunması ile işbu Sözleşme, Asıl Sözleşme ve KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması ve işbu hususta Veri Sorumlusu nezdinde bir zarar doğması halinde, işbu durumdan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.Veri İşleyen, Kişisel Veri’ye erişimi olan tüm çalışanlarının, işledikleri Kişisel Veri’ye ilişkin koruma sorumluluklarını anlamaları adına uygun bir eğitim sürecinden geçmelerini temin edecektir.

   

  1. Tazminat. Veri İşleyen yürüttüğü veri işleme faaliyetleri kapsamında Veri Sorumlusu’nunüçüncütaraflara karşı yükümlülüklerini göz önünde bulunduracaktır. Veri İşleyen’inherhangi bir Veri Vakası’nın oluşmasına sebebiyet vermesiyle Veri Sorumlusu’nun herhangi bir para cezası, maddi ve manevi tazminat veya her ne şekilde olursa olsun ödeme yapmakla yükümlü kılınması ya da söz konusu Veri Vakası’nın Veri Sorumlusu nezdinde herhangi bir zarara yol açması halinde; Veri Sorumlusu, söz konusu Veri Vakası’ndan dolayı uğradığı zararı kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın Veri İşleyen’e rücu edebilecek ve bu durumda Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun tüm zararlarını derhâl, nakden ve defaten tazmin edecektir.

   

  1. Teknik, Kurumsalve İdari Tedbirlerin Denetlenmesi

   

  6.1        Veri SorumlusuTarafından Denetim. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun(veya atanmış temsilcilerinin) veya Veri Sorumlusu adına (Veri İşleyen’in rakibi olmayacak) bağımsız bir üçüncü tarafın, makul bir bildirim üzerine, olağan iş saatleri sırasında ve Veri İşleyen’in ticari faaliyetlerini aksatmaya uğratmaksızın, Veri İşleyen’in Kişisel Veri’yi işleyişini ve Veri İşleyen tarafından gerçekleştirilen ve idame ettirilen teknik, kurumsal ve idari tedbirleri (veri işleme sistemleri, politikaları, süreçleri ve kayıtları da dahil olmak üzere) inceleyip denetleyebileceğini ve Veri İşleyen’in bu hususa ilişkin olarak imkan ve gerekli kolaylığı sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  6.2        Alternatif Denetim. Veri Sorumlusutarafından veya Veri Sorumlusuadına gerçekleştirilebilecek denetlemeye alternatif olarak Veri İşleyenVeri Sorumlusu’na, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilir harici sertifikalar (örneğin ISO 27001:2013vs.), denetleme raporları özetleri ve/veya Veri İşleyen’in işbu Sözleşme’nin 4.2’incimaddesinde geçen teknik, kurumsal ve idari tedbirlere yeterli ölçüde uyum sağladığını Veri Sorumlusu’nateyit edebileceği diğer belgeler sağlayabilecektir.

   

  6.3        Kişisel Veri’leri Koruma Otoriteleri Tarafından Denetim. Veri İşleyen, Veri İşleyen’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmek adına işlediği Kişisel Veri’ye ilişkin olarak ulusal veri koruma otoriteleri tarafından aldığı tüm talepleri derhal Veri Sorumlusu’na yönlendirecektir. Veri İşleyen,Veri Sorumlusu’nunulusal veri koruma otoriteleri ile muamelelerinde ve ulusal veri koruma otoriteleri tarafından gelen her türlü denetleme talebinde Veri Sorumlusuile iş birliği yapacağını taahhüt etmektedir. Veri İşleyen, bir veri koruma otoritesi tarafından bir talep aldığı takdirde, işbu Sözleşme’nin veyaVeri Sorumlusu ve/veya Alt İşleyici’ler ile işbu Sözleşme veya Asıl Sözleme(ler) kapsamında yükümlülükleriyle alakalı mutabık kalınan veri korumasına ilişkin herhangi diğer hükümlerin (ticari bilgiler hariç tutulabilir) ifşa edilmesine itiraz etmeyecektir.

  1. Gizlilik. İşbu Sözleşme’nin5.3’üncü maddesinde düzenlenenulusal veri koruma otoritelerinin resmi taleplerine uyum sağlama zorunluluğuna halel gelmeksizin, Veri İşleyenişbu Sözleşme’nin içeriğinin kamuya açık olmadığını,Veri Sorumlusu’nungizli bilgilerini içerdiğini ve Veri Sorumlusu’nunönceden yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini kabul etmektedir.

   

  1. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bağımsızlığı. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile halihazırda yürürlükte olan veri işleme sözleşmesi var ise yürürlükten kaldırılmıştır. İşbu Sözleşme (ve Asıl Sözleşme) konusu itibarıyla Taraflar arasındaki tüm anlaşma ve mutabakatı teşkil etmektedir. Hiçbir Taraf işbu Sözleşme’yi, diğer Taraf’ın işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen önceki veya eş zamanlı beyanına, sözüne veya taahhüdüne (gerek ihmal olmadan gerekse ihmalkâr bir şekilde) dayanarak akdetmemiştir.

   

  1. Sözleşme Hükümlerinin Geçerlilik Süresi. Taraflar, işbu Sözleşme ile tesis edilen yükümlülüklerin tamamının, işbu Sözleşme’nin ve/veya Asıl Sözleşme’nin yürürlük ve/veya geçerlilik süresinden bağımsız olduğunu ve işbu Sözleşme ve/veya Asıl Sözleşme feshedilse veya herhangi başka bir sebepten dolayı sona erse dahi yürürlükte kalacağını kabul ve beyan etmektedirler.

   

  1. Üçüncü Taraf Hakları.İşbu Sözleşme,üçüncü kişilerin KVKK’dan kaynaklananhaklarına halel getirmeksizin, Taraf’ı olmayan hiçbir kişiye herhangi bir hak veya menfaat tanımamaktadır.

   

  1. Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafına bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak ve tatbik edilecektir. İşbu Sözleşme’den doğan veya kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık, münhasıran İstanbul (Merkez) Çağlayan Adliyesi ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.
  1. Öncelik.İşbu Sözleşme’nin uygulama alanına giren hallerde işbu Sözleşme’nin hükümleri ile Taraflar arasında yapılmış ve/veya yapılacak sözleşme hükümleri arasında ihtilaf çıktığında işbu Sözleşme hükümleri öncelikle uygulanır.

  Taraflar, on iki (12) maddedenoluşan işbu Sözleşme’yi özgür iradeleri çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’den kaynaklı damga vergisi Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.