Aydınlatma Metni

 1. KuryemTeknoloji Anonim Şirketi – Kullanıcı Aydınlatma Metni

  İşbu Kuryem Bireysel Üyelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu olanKuryemTeknoloji Anonim Şirketi (“Kııryem” veya “Şirket”)tarafından Kuryem’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin Kuryem kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

  (a)   Kuryem tarafından işlenen kişisel verileriniz

  (b)  Kişisel verilerinizin kaynağı

  (c)   Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

  (d)  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri

  (e)   Kişisel verilerinizin aktarılması

  (f)    Veri Koruma Mevzuatı kapsamında sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemleriniz

  1)          İşlenen Kişisel Verileriniz

   

  Kuryem’e ait olan mobil uygulama (“Kuryem Uygulaması”) yahut kuryem.com web sitesi (“kuryem.com”) (ikisi birlikte “Kuryem Platformu”) vasıtasıyla Kuryem’e üye olmak suretiyle Kuryem ile kuracağınız hukuki ilişki kapsamında; üyelik esnasında cep telefonu bilginiz ve gönderilerin gönderilmesi ve Kuryem Platformu tarafından sunulan hizmetlerinin sağlanması kapsamında adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz veya bulunduğunuz konumun tespit edilmesine imkan tanıyan servisleri (“Google Maps”) kullanmanız halinde coğrafi konum bilginiz, ödeme gerçekleştirdiğiniz kredi kartı/banka kartı bilgileriniz ve Kuryem Platformu’na Google, Facebook veya Apple sosyal ağ kimlikleriniz ile kaydolmanız halinde erişim jetonu bilgileriniz ile profil fotoğrafı bilgileriniz işlenmektedir.

   

   

  2)          Kişisel Verilerinizin Kaynağı

   

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, gönderi talebi oluşturulması, gönderi takibinin yapılması süreçleri kapsamında doğrudan sizler tarafından paylaşılması suretiyle, adınıza bir alt kullanıcı hesabı tanımlanması yönünde talepte bulunulması durumunda bilgilerinizi paylaşan Kuryem kullanıcısı vasıtasıyla, kuryem.com web sitesinde yer alan çerezler vasıtasıyla veya tercihinizin bu yönde olması halinde Google Maps aracılığıyla toplanabilmektedir.

  Kuryem Uygulaması vasıtasıyla sizlere ait herhangi bir çerez toplanmamakta olup; kuryem.com vasıtasıyla topladığımız çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye kuryem.com web sitesini ziyaret ederek veya www.kuryem.com/cookiepolicies  ulaşabilirsiniz.

   

  3)          Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

   

  Kuryem yukarıda sayılan kişisel verilerinizi Şirket faaliyetlerinin etkili, verimli ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi adına aşağıdaki amaçlarla işlemekte ve Veri Koruma Mevzuatı ile işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen şartlar kapsamında üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir:

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Gönderi Taleplerinizin Kuryelere İletilmesi de Dahil Olmak Üzere Kurye Aracılık Hizmetlerinin İfası ve Sözleşmesel Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi
  • Diğer Kuryem Kullanıcıları Tarafından Sizin Adınıza Gönderilen Gönderilerin Teslim Edilmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

   

  4)          Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kuryem, coğrafi konum verileriniz haricindeki kişisel verilerinizi, reklam, kampanya ve promosyon amaçlarıyla kullanımı hariç olmak üzere, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;

  (i)               Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  (ii)             Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  (iii)           Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi ve

  (iv)           Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  Coğrafi konum bilginize yalnızca açık rızanızın varlığı halinde erişilebilecek olup kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunması durumunda reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi maksadı kapsamında sizinle iletişime geçilmek üzere işlenecek veya yurt dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.

   

  5)              Kişisel Verilerinizin Aktarılması

   

  Kuryem tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak açık rızanız bulunmaksızın yurt içinde bulunan ve listesi aşağıda yer alaniş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir.

  • Kuryem uygulamasına üye olmak suretiyle kurye hizmeti veren bireysel ve kurumsal kuryelere
  • Şirketimizin kurye aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/verdiği ve/veya iş birliği yaptığı finans, telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformlarına, bunların tedarikçilerine veya bayilerine
  • Kuryem’in elektronik faturaların düzenlenmesine ilişkin olarak hizmet aldığı tedarikçisi olan Paraşüt Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi’ne
  • Şirketimizin yurtiçinde bulunan hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarına ve denetçilerine
  • Alıcı olarak Kuryem Platformu’na bilgileri girilen taraflara veya çalışanlarına
  • Kuryem’in kimlik teyidini gerçekleştirebilmesi adına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Kimlik Paylaşım Sistemi’ne
  • Kuryem’in ticari elektronik ileti gönderilmesi hizmetini temin ettiği hizmet veren aracı kuruluşlara ve operatörlere ve İleti Yönetim Sistemi’ne
  • Bakanlıklar, ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, noterlikler, mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen yetkili her türlü kamu kuruluşlarına

  6)          Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar ve Kullanma Yönteminiz

   

  İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik olarak Kuryem’e yapacağınız başvurularınızı; (i) Şirketimize ait sistemlerde kayıtlı e-posta adresinizden kvkk@kuryem.com adresinee-posta göndermek suretiyle, (ii) kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi NO:37/4 Kağıthane / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimize elden teslim etmek veya kargo ile göndermek suretiyle veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.